Code of Conduct for Future Food

Future Food arbejder løbende på at imødekomme etiske, sociale og miljømæssige forpligtigelser med respekt for vores medarbejdere, services og produkter (“Forretning”) og vores partnere og kunder.

Formålet med denne Code of Conduct for Future Food. (“CoC”) er at sikre, at vores medarbejdere vil optræde i overensstemmelse med lokale love og bestemmelser samt internationalt anerkendte minimumsstandarder for arbejdstagerrettigheder, sundhed og sikkerhed samt miljøstandarder.

Future Foods ledelse overholder principperne i denne CoC og forventer det samme af Future Foods medarbejdere.

Formålet med CoC er at øge fokus på antikorruption og etik generelt og sikre, at vi handler i overensstemmelse med vores kerneværdier om ordentlighed.

ANVENDELSESOMRÅDE

CoC dækker alle medarbejdere i Future Food. som er ansvarlige for at udarbejde kontrakter eller måske har kontakt med eksterne interessenter, der udfører lønnet eller ulønnet arbejde for Future Food. Future Food. forventer, at alle medarbejdere understøtter de værdier og standarder, der er fastlagt af CoC.

De samme forventninger gælder også Future Foods partnere som eksterne konsulenter, partnere, kunder, leverandører, forhandlere eller andre enheder (“Samarbejdspartnere”), der handler på vegne af Future Food.

ARBEJDSTAGERRETTIGHEDER

TVANGSARBEJDE OG FRI BEVÆGELIGHED

I vores forretning er det vigtigt ikke at deltage i eller drage fordel af nogen form for tvangsarbejde, herunder tvunget arbejde, tvangsfængselsarbejde, slaveri, trældom eller menneskehandel.

Arbejdstagere skal have fri bevægelighed i løbet af deres ansættelse.

BØRNEARBEJDE OG UNGE ARBEJDSTAGERE

I vores forretning deltager vi ikke i eller drager fordel af brugen af ​​børnearbejde. Minimumsalderen for beskæftigelse må ikke være lavere end den obligatoriske skolegangsalder og må under alle omstændigheder ikke være mindre end 16 år i kontorområder og ikke mindre end 18 år i produktionsområder.

Arbejdet skal være enkle opgaver af begrænset art og ikke forstyrre børnenes uddannelsesmæssige forpligtelser og generelle trivsel. Elevprogrammer for børn under minimumsalderen for beskæftigelse skal aflønnes og klart målrettes mod uddannelse.

LIGEBEHANDLING

I vores forretning deltager vi ikke i eller støtter forskelsbehandling på grund af race, farve, køn, sprog, religion, politisk eller anden mening, kaste, national eller social oprindelse, formue, fødsel, fagforening, seksuel orientering, sundhedsstatus, familieansvar, alder, handicap eller andre kendetegn.

Ansættelse, aflønning, goder, uddannelse, forfremmelse, disciplinering, opsigelse, pensionering eller andre beskæftigelsesrelaterede beslutninger skal være baseret på relevante og objektive kriterier.

LØN OG GODER

I vores forretning overholder vi juridiske minimumsstandarder. Løn udbetales regelmæssigt og med lovligt betalingsmiddel.

Fradrag fra lønninger skal være transparent og må aldrig bruges som en disciplinær foranstaltning.

KONTRAKTER

I vores forretning er alle arbejdstagere forsynet med en skriftlig, forståelig og juridisk bindende arbejdskontrakt eller anden dokumentation for arbejdsmarkedsforhold, som det kræves af lokale juridiske standarder og forskrifter.

ORLOV

I vores forretning får medarbejdere sygeorlov og barselsorlov i forhold til de lokale juridiske standarder.

Sundhed, sikkerhed og miljø

ARBEJDSPLADSENS SUNDHED OG SIKKERHED

I vores forretning sikrer vi, at vores medarbejdere tilbydes et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der opfylder den lokale juridiske standard.

Alle medarbejdere får det nødvendige beskyttelsesudstyr og uddannelse til at udføre deres opgaver sikkert.

ANSÆTTELSES- OG ARBEJDSVILKÅR

I vores forretning tilstræber vi at beskytte arbejdstagere mod handlinger af fysisk, verbal, seksuel eller psykologisk chikane, misbrug eller trusler på arbejdspladsen, hvad enten de begås af ledere eller medarbejdere, herunder når der fastlægges og gennemføres disciplinære foranstaltninger.

KORRUPTION OG BESTIKKELSE

I vores forretning skal alle medarbejdere afstå fra at modtage eller bruge bestikkelse som en metode til at opnå fordele eller uretfærdig indflydelse på andre parter.

MILJØBESKYTTELSE

I vores forretning stræber vi efter at minimere den negative miljøpåvirkning af vores aktiviteter, produkter og tjenester gennem en proaktiv tilgang og ansvarlig styring af miljøaspekter (inklusive, men ikke begrænset til):

Brug af knappe naturressourcer, energi og vand

Udledning til luft og vand

Håndtering af farlige stoffer

Håndtering af farligt og ikke-farligt affald

Produktproblemer (design, emballering, transport, brug og genbrug / bortskaffelse)

Lokale juridiske standarder i forhold til miljøspørgsmål skal overholdes.

SAMARBEJDSPARTNERE

Future Food. bestræber sig på kun at samarbejde med kvalificerede og velrenommerede samarbejdspartnere. Samarbejdspartnere, som respekterer gældende love, bestemmelser og branchekoder vedrørende almindeligt accepterede etiske standarder til beskyttelse af menneskerettigheder, forbud mod børnearbejde eller tvangsarbejde og menneskehandel samt forbud mod korruption og bestikkelse som beskrevet i FN’s Global Compacts principper. For at sikre dette undergår vores samarbejdspartnere regelmæssige og relevante screeninger, inden og efter indgåelse af et forretningsmæssigt forhold.

Forretningsaftaler, der risikerer ikke at overholde Future Foods værdier og standarder, vil blive evalueret og anses de for ikke at være i overensstemmelse med CoC, vil de blive afsluttet. Vi har alle pligt til at holde vores samarbejdspartnere ansvarlige, og medarbejdere opfordres til kun at samarbejde med pålidelige og etisk forsvarlige samarbejdspartnere.

Medarbejdere skal rapportere eventuelle bekymringer i relation til samarbejdspartnere til deres leder, det relevante udvalg for bæredygtighed eller via whistleblowerordningen.