PrivatlivspolitikFuture Food A/S

Future Food respekterer behovet for beskyttelse af personoplysninger.
Ved at benytte denne hjemmeside giver du samtykke til, at Future Food A/S må indsamle og bruge personoplysninger som anført nedenfor.

Hvis du ikke kan acceptere betingelserne, beder vi dig om at forlade hjemmesiden. Beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger er en grundlæggende rettighed. Enhver har ret til beskyttelse af personoplysninger, der vedrører den pågældende. Den ret anerkender og respekterer vi i Future Food.

Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven fastsætter rammerne for lovlig behandling af personoplysninger.

Vi har valgt at formulere en privatlivspolitik, der gælder for vores behandling af personoplysninger. I politikken forklarer vi blandt andet hvilke typer personoplysninger vi indsamler, til hvilke formål oplysningerne indsamles, hvordan de behandles, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse. 
Hensigten med privatlivspolitikken er at gøre dig tryg, når du deler dine personoplysninger med os. 

Vi behandler dine personoplysninger ansvarligt.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Den dataansvarlige for dine personoplysninger er:

Future Food A/S,
Niels Bohrs vej 5,
6100 Haderslev
CVR: 40 57 58 71
Mail: HR@futurefood.dk

Hvis du har en anmodning eller et spørgsmål vedr. behandling af dine personlige oplysninger eller denne privatlivspolitik generelt, bedes du sende en e-mail på HR@futurefood.dk

Generelle principper for behandling af personoplysninger

Future Food følger databeskyttelsesreglernes principper for behandling af personoplysninger:

 • Personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen og transparent. 
 • Personoplysninger indsamles kun til specificerede, udtrykkeligt definerede og legitime formål og behandles ikke yderligere på nogen måde, der er uforenelig med sådanne formål.
 • Personoplysninger skal være tilstrækkelige, relevante og begrænsede til det, der er nødvendigt til de formål, hvortil oplysningerne behandles. 
 • Personoplysninger skal være retvisende, i nødvendigt omfang holdes opdateret, og upræcise eller ufuldstændige personoplysninger skal tilrettes eller slettes.
 • Personoplysninger opbevares ikke i en form, der tillader identifikation af de registrerede, i længere tid, end det måtte være nødvendigt til de formål, som oplysningerne er indsamlet til, eller som oplysningerne viderebehandles til.
 • Personoplysninger skal behandles passende sikkert.

Future Food vil informere dig om indsamling og behandling af dine personoplysninger, medmindre vi har en legitim årsag til at undlade dette.

Typer af personoplysninger

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger på flere forskellige måder, når du har kontakt med Future Food.

Det er nødvendigt at behandle personoplysninger, for at vi kan levere de ydelser til dig, som du har anmodet om, og andre personoplysninger kan du vælge at oplyse frivilligt. Vi fortæller dig, hvilke personoplysninger der er nødvendige, ligesom vi oplyser om konsekvenserne af at undlade at oplyse dataene til os. Sådanne konsekvenser kan f.eks. være, at vi ikke kan imødekomme din anmodning.

Vi kan indsamle og behandle følgende personoplysninger:

 • Kontaktoplysninger som f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, titel, arbejdssted osv.
 • Oplysninger, som du videregiver til os, når du kontakter os via online-kontaktformularer, e-mails eller telefon
 • Profiloplysninger i tilfælde af at du opretter en profil eller konto hos os, herunder brugernavn og adgangskode
 • Brugeroplysninger som f.eks. tekniske data vedr. brug og visning, herunder IP-adresser, i forbindelse med dine besøg på vores webside eller din brug af vores applikationer, herunder også på tredjeparters websider
 • Transaktionsoplysninger, herunder kreditkortoplysninger, når du køber varer eller serviceydelser hos os
 • Ansøgningsoplysninger, herunder dit CV, hvis du søger job hos Future Food. Du modtager separate oplysninger vedr. behandling af personoplysninger, når du indsender din ansøgning.

Vi behandler som hovedregel ikke følsomme personoplysninger om dig, medmindre du har givet dit udtrykkelige samtykke til det, eller vi har pligt til at gøre det for at overholde gældende lovgivning.

Vores formål med at behandle dine personoplysninger

Vi behandler kun dine personoplysninger for at opnå et legitimt formål, og vi behandler generelt kun dine personoplysninger, hvis:

 • Du har givet dit samtykke til en sådan behandling eller
 • Behandlingen er nødvendig for at overholde en aftaleretlig forpligtelse eller
 • Behandlingen er nødvendig for at overholde lovkrav, som vi måtte være underlagt eller
 • Behandlingen er nødvendig af hensyn til vores egne eller tredjeparters legitime interesser medmindre dine interesser eller grundlæggende frihedsrettigheder går forud herfor.

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At levere produkter/varer, serviceydelser og oplysninger til dig, som du har anmodet os om eller
 • At sende dig nyhedsbreve eller andet markedsføringsmateriale, eller
 • At administrere vores forretningsmæssige forhold og forhandle eller gennemføre aftaler eller
 • At yde generel kundeservice og –support eller
 • At opnå kundeindsigt og viden om, hvordan vores forskellige ydelser, herunder websider og applikationer, og produkter/varer, bruges og at foretage evaluering og forbedring heraf eller
 • At kommunikere med dig om forskellige emner eller at overholde gældende lovgivning.

Videregivelse, overdragelse og tilgængeliggørelse af personlige oplysninger for andre

Vores videregivelse og overdragelse af dine personlige oplysninger til andre begrænses til et minimum og kræver, at der sikres en passende grad af databeskyttelse.

Vi videregiver eller stiller muligvis personoplysninger til rådighed for andre under følgende omstændigheder:

 • Modtagere, der udfører serviceydelser på vores vegne, herunder f.eks. hosting, cloud computing, IT-support, markedsføringsydelser, administrative- og rådgivningsydelser, undervisningsydelser eller anden databehandling. Sådanne modtagere har kun tilladelse til at behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner, og forholdet reguleres af en skriftlig databehandleraftale; eller
 • Med henblik på at etablere, håndhæve eller forsvare vores juridiske rettigheder; eller
 • Hvis du har givet forudgående samtykke til videregivelsen af personoplysninger til en modtager eller
 • I tilfælde af eventuelle fusioner, salg, joint ventures, tildeling, overdragelse eller anden disposition over alle eller dele af Future Foods aktiver eller aktier eller
 • I overensstemmelse med vores cookie-politik, jf. nedenfor.

Hvis modtageren af personoplysninger befinder sig i et land uden for EU/EØS, som ikke sikrer et passende databeskyttelsesniveau, overfører vi kun dine personoplysninger til en sådan modtager efter forudgående skriftlig aftale på grundlag af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser.

Dit samtykke

Visse af vores behandlingsaktiviteter vil være baseret på dit samtykke. Du har – når som helst – ret til at tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du tilbagekalder dit samtykke, ophører vi med at behandle dine personoplysninger, medmindre og i det omfang fortsat behandling eller opbevaring er tilladt eller påkrævet i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning eller anden gældende lovgivning og andre gældende regler.

Tilbagekaldelsen af dit samtykke har ikke indvirkning på lovligheden af den behandling, der har fundet sted forud for tilbagekaldelsen. Vi vil muligvis som konsekvens af din tilbagekaldelse af dit samtykke ikke være i stand til at imødekomme dine forespørgsler eller levere vores ydelser til dig.

Datasikkerhed

Future Food har med henblik på at beskytte dine personoplysninger implementeret egnede tekniske og organisatoriske forholdsregler, som skal garantere et sikkerhedsniveau, der er passende i forhold til den risiko, som behandlingen medfører, og i forhold til arten af de personoplysninger, der skal beskyttes. Den teknologiske udvikling og omkostningerne til forholdsreglers implementering tages i betragtning.

Future Food har efter at have vurderet risikoen truffet forholdsregler for at beskytte personoplysninger imod utilsigtet eller uretmæssig ødelæggelse eller utilsigtede tab, ændringer, uautoriseret videregivelse eller adgang, i særdeleshed hvor behandlingen omfatter transmission af personoplysninger i et netværk, og imod alle andre former for lovstridig behandling.Future Food kontrollerer løbende at behandlingen af personoplysninger lever op til databeskyttelsesreglerne.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til de oplysninger, der behandles om dig, dog med visse lovmæssige undtagelser. Du kan gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Du ret til at korrigere dine personoplysninger. Endelig kan du anmode os om at begrænse behandlingen.

Vi sletter eller retter oplysninger, der måtte være fejlbehæftede eller forældede.

Hvis du sender os en skriftlig anmodning, vil vi uden unødigt ophold slette dine personoplysninger, medmindre vi har et retligt grundlag for at fortsætte behandlingen, f.eks. hvis behandlingen er nødvendig for at etablere, håndhæve eller afvise juridiske krav eller er nødvendig for at opfylde en aftale med dig.

Hvis du ønsker at udnytte de rettigheder, der er omtalt ovenfor, bedes du henvende dig til os.

Ved henvendelse bedes du sørge for, at vi har relevante oplysninger så vi kan identificere dig, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt og inden for en måned.

Cookies

Future Food anvender cookies på vores hjemmeside www.futurefood.dk og behandler i den forbindelse dine personoplysninger. Futurefood kan indsamle følgende personoplysninger om dig når du besøger vores hjemmeside.

 • IP-adresse
 • MAC adresse
 • Browsinghistorik
 • Information om din brug af vores hjemmeside, herunder klikadfærd

Dine personoplysninger kan blive behandlet til følgende formål:

Formålene med behandling af oplysninger, der indsamles ved brug af cookies, er:

 • at drive, forbedre og optimere ydeevnen og brugeroplevelsen på websiden og dens serviceydelser,
 • at udføre kunde- og brugeranalyser og segmentering med henblik på at forbedre vores forståelse af vores brugere og levere bedre og skræddersyede serviceydelser til brugerne, herunder til dig og statistiske formål.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Du kan altid ændre dine cookieindstillinger ved at klikke på ikonet til venstre i bunden af vores hjemmeside.


Klage

Hvis du ønsker at klage over Future Foods behandling af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os når som helst.

Vi vurderer din klage, og vi kontakter dig om nødvendigt for at indhente supplerende oplysninger.

Vi tilstræber at behandle klager og indsigelser inden for en måned. Hvis det ikke er muligt at nå en afgørelse inden for en måned, informerer vi dig om årsagen til forsinkelsen og om det tidspunkt, hvor en afgørelse kan forventes.

Du kan når son helst før, under eller efter klageprocessen, der er beskrevet ovenfor, klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København. 

Links til andre websider

Vores websider indeholder muligvis links til andre websider eller til integrerede websider. Vi hæfter ikke for indholdet på websider, der tilhører andre virksomheder (tredjepartswebsider) eller for sådanne virksomheders fremgangsmåder vedr. indsamling af personoplysninger. Når du besøger tredjepartswebsider, bør du læse ejerens politik vedr. beskyttelse af personoplysninger samt andre relevante regler.

Ændringer af denne politik for beskyttelse af personoplysninger

Future Food A/S forbeholder sig retten til at ajourføre denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ajourføring vil blive bekendtgjort her.

Denne privatlivspolitik er sidst opdateret den 1. januar 2024